Deníèek

Deníèek

Bìžkování s Dušanem

Protože nám to letos nìjak nevyšlo, žáci naší školy mají možnost zalyžovat si s Dušanem sobotní odpoledne (4.4.) v Jakuszycích. Petr Kožíšek… [ více ]

Škola lyžování

Bøeznová škola se vydaøila. Sešla se výborná parta lidí a i pøes nepøíliš pøející poèasí jsme si to skvìle užili. Fotografie z kurzu naleznete v galerii…. [ více ]

50km

Zítra nastupuji do závodu na 50km volnou technikou s hromadným startem, tak držte pìsti…. [ více ]

MS Liberec

MS Liberec 2009… [ více ]

Škola lyžování

O víkendu probìhla další škola lyžování. Kurzu se zúèastnilo 11 žákù. Pøes drobné organizaèní nedostatky a neustálé pøívaly snìhu probìhl kurz hladce. Na kurzu se objevila nová posila mezi instruktory…Zbynìk. Fotky dodám koncem týdne. Petr Kožíšek… [ více ]

Bìžec Dušan Kožíšek je rekordmanem

Liberec – Rekord v posilovnì = rekord na trati. To platí pro bìžce na lyžích Dušana Kožíška, sprintera-specialistu…. [ více ]

Tour de Ski nepojedu.

Letošní Tour de Ski se bohužel nemohu zúèastnit…. [ více ]

PØÁNÍÈKO

VŠEM FANOUŠKÙM A FANYNKÁM PØEJI ŠASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE… [ více ]

Tajný trumf Kožíšek

… [ více ]

Bìžkaø Kožíšek: Na Vánoce budu doma jenom na skok. U rodièù

Bìžci na lyžích mají na slavení Vánoc málo èasu. Sotva stráví štìdroveèerní pokrmy, vyrážejí za svými povinnostmi na Tour de Ski. Dušan Kožíšek prožije ètyøiadvacátý prosinec u rodièù. „Možná si doma ani nepostavím stromeèek,“ øíká…. [ více ]

Sp-Düsseldorf

Závody v nìmeckém Düsseldorfu mi nadìlily pìkné dáreèky…. [ více ]

Bìžkaøi Kožíšek s Razýmem skonèili ve sprintu dvojic sedmí, vyhráli Norové

Èeští reprezentanti Dušan Kožíšek a Aleš Razým obsadili sedmou pøíèku v tým sprintu. Vyhráli Norové Hattestad s Hetlandem. Ženský sprint zvládly nejrychleji Rusky Korostìljevová s Matvìjevovou…. [ více ]

Lepší než šestá místa už pro mì nejsou zakletá

B̎KAØI DUŠANU KOŽÍŠKOVI SE PO PÁTÉ PØÍÈCE VE SPRINTU SP V DAVOSU ULEVILO… [ více ]

Ve finále mi došly síly, pøiznal pátý ze sprintu v Davosu Dušan Kožíšek

S nejlepším osobním výsledkem ve Svìtovém poháru se vrátil z Davosu domù èeský bìžkaø Dušan Kožíšek. „Super výsledek, jsem spokojený,“ øekl pøi rozhovoru lyžaø…. [ více ]

Kožíšek jel životní sprint

DAVOS – Bìžec na lyžích Dušan Kožíšek dosáhl svého nejlepšího výsledku ve Svìtovém poháru díky pátému místu v nedìlním sprintu volnou technikou v Davosu…. [ více ]

Lyžaøùm se povedl sprint, Kožíšek dobìhl pátý

Neèekanì dobøe se prezentovali èeští bìžci na lyžích v nedìlním sprintu volnou technikou ve švýcarském Davosu…. [ více ]

Kožíšek zazáøil, skonèil pátý

Bìžec na lyžích Dušan Kožíšek dosáhl nejlepšího výsledku ve Svìtovém poháru díky pátému místu v dnešním sprintu volnou technikou v Davosu. Nejvìtší úspìch v seriálu zaznamenal i Aleš Razým, jenž obsadil jedenáctou pøíèku…. [ více ]

Dušan Kožíšek skonèil ve sprintu v Davosu pátý

Èeský bìžec na lyžích Dušan Kožíšek dosáhl svého nejlepšího výsledku ve Svìtovém poháru. Ve volném sprintu v Davosu obsadil páté místo, závod vyhrál Nor Ola Vigen Hattestad. Bodoval i jedenáctý Aleš Razým… [ více ]

Ceník a termíny pro novou sezónu

Dal jsem spoleènì se svým bratrem dohromady pøedbìžný ceník služeb pro novou sezónu. Dále jsme se shodli na nìkolika termínech, které doufám budu moci navštívit osobnì. Více v záložce „Škola“… [ více ]

Koleèkové lyže- Mosty u Jablunkova a Istebna

Mezinárodní závody v Èr a Polsku… [ více ]

MÈR-LIBEREC

Koleèkové lyže Vesec a výbìh na Ještìd… [ více ]

SP Oroslavje

Letos jsem se poprvé zúèastnil svìtového poháru na koleèkových lyžích. 2. a 16.místo… [ více ]

Vodní lyže

Na snìhu mi lyžování docela jde.A na vodì? Posuïte sami…. [ více ]

Konec sezóny

Tak koneènì po sezónì…… [ více ]

SP-Lahti

Tak koneènì další úspìch. Krásné 6. místo…. [ více ]

Kožíšek vyrovnal svùj životní výsledek

01.03.2008 14:10 – L a h t i – Bìžec na lyžích Dušan Kožíšek vyrovnal svùj nejlepší individuální výsledek v kariéøe. Ve sprintu Svìtového poháru ve finském støedisku v Lahti vyhrál ètvrtfinálový i semifinálový bìh volnou technikou a nakonec skonèil šestý…. [ více ]

Canmore Sprint C

Do závodu jsem nenastupoval s velikým oèekávaním, protože jsem byl po nemoci, kdy jsem bral dvoje antibiotika… [ více ]

Tour de ski

Tak letošní Tour de ski, už mám za sebou…. [ více ]

Padá i boduje

Dostává rány, padá, ale sbírá body. Z domácích byl Dušan Kožíšek na Hradì pøi sprinterském pokraèování Tour de Ski nejvýše – osmý…. [ více ]

Tour de ski v praze

Praha – Lyžaøský sprint volnou technikou na Hradèanském námìstí v Praze se stal koøistí ruského závodníka Nikolaje Morilova a Italky Arianny Follisové. Nejlepším z èeských reprezentantù byl osmý Dušan Kožíšek… [ více ]

Dušana Kožíška provází na Tour velká smùla

S nebývalou smùlou se potýká èeský lyžaø Dušan Kožíšek v prùbìhu letošního roèníku Tour de Ski…. [ více ]

Kožíšek: Prolomit smùlu a budu bojovat o bednu

I když se mu nepodaøilo probojovat až do finále sprinterského závodu, vracel se bìžec na lyžích Dušan Kožíšek z posledního podniku Svìtového poháru v ruském Rybinsku spokojený… [ více ]

Kožíšek byl v klasickém sprintu patnáctý

Patnácté místo obsadil lyžaø Dušan Kožíšek ve sprintu klasickou technikou ve finském Kuusamu. Body do Svìtového poháru si pøipsali i další dva èeští bìžci, Aleš Razým skonèil tøiadvacátý a Martin Jakš byl o dvì místa horší…. [ více ]

SP-Düsseldorf

Závody v nìmeckém Düsseldorfu se docela povedly…. [ více ]

Zase sní o medaili

Bìžec na lyžích Dušan Kožíšek pøitahuje úspìch. Dvakrát startoval na mistrovství svìta, jednou s Martinem Koukalem a podruhé s Milanem Šperlem, a vždy se vracel s bronzovou medailí z týmového sprintu. O víkendu v Düsseldorfu skonèil v úvodním závodì Svìtového poháru tìsnì pátý – tentokrát s mladíkem Alešem Razýmem…. [ více ]

Mladí sprinteøi zaskoèili favority

Z pìtice èeských reprezentantù si na bøehu Rýna vedl nejlépe Dušan Kožíšek, který obsadil 23. místo a jako jediný bodoval. V kvalifikaci zabìhl bronzový medailista z mistrovství svìta ve sprintu dvojic dvaadvacátý èas, ve ètvrtfinále pak skonèil mezi šesti soupeøi pátý. Nikdo další z èeských lyžaøù se do vyøazovacích bojù nekvalifikoval.zdroj:deniksport.cz… [ více ]

Razým s Kožíškem skonèili ve sprintu pátí

Bìžci na lyžích Aleš Razým a Dušan Kožíšek skonèili ve sprintu dvojic na Svìtovém poháru v Düsseldorfu na pátém místì. V polovinì dnešního závodu na umìlém snìhu na bøehu Rýna se krátce ocitli na støíbrné pøíèce, ale na medaili nedosáhli a ve fotofiniši podlehli tìsnì Italùm… [ více ]

MÈR-Jablonec nad Nisou

Tak jsem si po dlouhé dobì zase spravil chu a vyhrál jsem. První 3 kola se mi jelo docela dobøe, ale potom postupnì síly ubejvaly…. [ více ]

Závody Saku Suverull

Závody na koleèkových lyžích v Estonsku… [ více ]

Adrenalin cup

Extrémní štafetový závod . www.adrenalincup.cz… [ více ]

Borský kros Machov

Opìt jsem se zùèastnil pøespolního bìhu v Machovì… [ více ]

Závody Bodenmais

Závody v nìmeckém Bodenmaisu jsem zahájil vítìzstvím ve sprintu…. [ více ]

Závody Kremnica-Skalka

Závody skiathlon a sprint… [ více ]

Opìt úspìch

Koneènì se mi opìt podaøilo postoupit až do finále.Krásné 6.místo.Zítra nastupuji na 15km klasicky…. [ více ]

Další závod

Tak asi nastoupím do závodu na 15km volnou technikou…. [ více ]

Medaile

Tak vezu domù další medaili.Jupííííííííííííí… [ více ]

Èesko má z MS v Sapporu první medaili

Dvojice Dušan Kožíšek, Milan Šperl na šampionátu v klasickém lyžování vybojovala ve sprintu dvojic bronz…. [ více ]

Kožíšek se Šperlem mají bronz

Èeští lyžaøi obhájili v japonském Sapporu bronz… [ více ]

Bronzová satisfakce za olympijskou blamáž

Opìt se o nich mluví. Pøed rokem byli Dušan Kožíšek a Milan Šperl nechtìnými aktéry olympijské aférky se špatnì vyplnìnou soupiskou pro štafetový závod. V páteèním dopoledni po skvìle takticky zvládnutém závodì se významnì pøipomenuli znovu. V dramatickém sprintu dvojic vybojovali bronzovou… [ více ]

Sprint Dvojic

Paráda… [ více ]

V Sapporu zaènou na MS sprinteøi

S a p p o r o – Napìtí graduje, mistrovství svìta lyžaøù – klasikù zaèíná v japonském Sapporu už zítra. Na úvod zaènou sprinteøi… [ více ]

Sprinteøi si v Sapporu moc šancí nedávají

Pouze Dušan Kožíšek a Eva Nývltová budou hájit èeské barvy ve ètvrteèním úvodním závodì svìtového šampionátu v Sapporu ve sprintu klasickou technikou…. [ více ]

MS-Sapporo

Máme medaili… [ více ]

SP Rybinsk

Tak jsem poprvé navštívil Rusko, bohužel jsem nepostoupil…. [ více ]

Kožíšek s Razýmem byli desátí

Desáté místo ve sprintu dvojic, druhém závodu nové sezony Svìtového poháru v bìhu na lyžích, obsadili èeští reprezentanti David Kožíšek a Aleš Razým…. [ více ]

Düsseldorf

První závod svìtového poháru se docela vydaøil…. [ více ]

Soustøedìní Ramsau

Soustøedìní v rakouském Ramsau pro mne nebylo zrovna nejlepší… [ více ]

První soustøedìní- Tøeboò

První soustøedìní jsem zaèal se spoždìním, dùvodem byl zánìt hrtanu… [ více ]

Kapverdské ostrovy-Sal

Odpoèinkem po dlouhé sezónì pro mnì byl zájezd na Kapverdy, konkrétnì na ostrov Sal…. [ více ]

CISM-Andermatt

Mistrovství svìta armád ve švýcarském Andermattu se celkem vydaøilo…. [ více ]

M-ÈR Horní Míseèky

Závod na Míseèkách se nepovedl uplnì dle pøedstav.Závod na 15km S se vyvíjel následovì:… [ více ]

Bodenmais

Stejnì jako v loòském roce jsem se zúèastnil závodù v nìmeckém Bodenmaisu.V pátek jsem absolvoval sprint… [ více ]

Holmenkollen 50km

Tak mám za sebou svoji první 50-ku. Mým cílem na Holmenkollenu bylo dojet závod až do konce. To se mi nastìtí podaøilo…. [ více ]

Sprint Drammen

Tak mám za sebou svùj tøetí klasickej sprint.Aèkoli to do poloviny závodu nebylo pocitovì špatný tak výsledek byl nic moc 51.místo :-(… [ více ]

Kožíšek s Koukalem se ve ètvrtfinále málem srazili

(zdroj: ÈT24) PRAGELATO – Vtipkovali, že mezi sebe zavøou nejvìtšího favorita olympijského sprintu Björna Linda…. [ více ]

Ve sprintu mužù kraloval v kvalifikaci Švéd Lind

(zdroj: Blesk) Mezi nejrychlejší tøicítku z dnešní kvalifikace se Koukal vešel jako dvacátý, Kožíšek skonèil o jedno místo za ním. Oba Èeši tak pobìží ve stejném ètvrtfinále a hned v tom prvním z pìti…. [ více ]

Èeští bìžci na lyžích ve sprintu nepostoupili

(zdroj: Denik Sport) Martin Koukal ani Dušan Kožíšek nepostoupili do semifinále olympijského sprintu v bìhu na lyžích volnou technikou…. [ více ]

Èeské sprintery vyøadili pozdìjší šampioni

(zdroj: iDNES) – Ètvrtfinále olympijského sprintu se stalo koneènou zastávkou Martina Koukala a Dušana Kožíška. V první z vyøazovacích jízd v Pragelatu skonèil Koukal tøetí a Kožíšek pátý, do semifinále však postupovali jen dva nejlepší. Jejich pøemožitelé si pozdìji rozdìlili zlato a støíbro; stejnì jako v rozjížïce vyhrál Švéd Lind pøed Francouzem Darragonem…. [ více ]

Krajané spolu pøi sprintu tvrdì bojovali

(zdroj:iDNES) P r a g e l a t o – Loni spolu vybojovali bronz na mistrovství svìta ve sprintu dvojic, ale na olympiádì proti sobì stáli jako soupeøi. Bìžci na lyžích Martin Koukal s Dušanem Kožíškem si ve ètvrtfinále individuálního sprintu nic nedarovali a v cíli si dokonce nìkteré momenty museli vyøíkat. Do semifinále neprošel ani jeden…. [ více ]

Kožíšek si prožil peklo

(Zdroj: Deník Sport) PRAGELATO – Lyžaøi Dušan Kožíšek a Martin Koukal postoupili v olympijském týmovém sprintu klasickou technikou do finále, tam však skonèili poslední. Kožíškovi se uklidnila hladina hemoglobinu a mohl na start. Do finále ale nakonec kvùli vyèerpání málem nenastoupil…. [ více ]

Kožíšek: Bál jsem se, že finále nepojedu

(zdroj: iDNES) – Nevyrovnanost ovlivnila výsledek èeských bìžcù na lyžích v olympijském finále klasického sprintu…. [ více ]

Biatlonistka na valentýnku neèeká

(Zdroj: Deník Sport) SESTRIERE/SAN SICARIO – Bìžec na lyžích Dušan Kožíšek a biatlonistka Zdeòka Vejnarová spolu chodí, ale mìsíc se nevidìli. Oba závodí na olympijských hrách v okolí Turína, v jejich soužení jim to však moc nepomùže. Každý bydlí v jiné vesnici a v kontaktu jsou nejèastìji pøes poèítaèový program…. [ více ]

Sprint dvojic

Tak premiéru ve sprintu dvojic mám už koneènì za sebou. Semifinále jsem zvládnul docela v pohodì až do cíle, ale potom to bylo hrozné, všechno mì bolelo vèetnì hlavy, nebylo mi zrovna nejlépe. Do finále jsem se ale tak nìjak zmátoøil. Hned první kolo se zaèlo pìknì svižnì, a to se projevilo v dalších kolech kdy mi docházelo èím dál tím víc. Aèkoli se Martinovi podaøilo ve druhém kole moji ztrátu dojet tak v kole tøetím to už nedojel. Doufal jsem, že bychom mohli být o pár míst lépe, ale i tak to byl slušný výsledek…. [ více ]

Koukal s Kožíškem byli ve sprintu desátí

(Zdroj: iDNES) Bìžci Dušan Kožíšek, Martin Koukal skonèili ve finále olympijského sprintu dvojic mužù na desátém místì…. [ více ]

Kožíšek stihl naøedit krev

(Zdroj: iDNES) Je v limitu, druhý test to potvrdil, øekl šéflékaø èeské výpravy Jaroslav Vìtvièka…. [ více ]

Koukal s Kožíškem chtìjí být do desítky

(Zdroj: Aktuálnì.cz) Dva èeské páry nastoupí do úterního sprintu dvojic v bìhu na lyžích, který si v Turínì odbude olympijskou premiéru. Pozornost je upøena pøedevším na Martina Koukala s Dušanem Kožíškem, neèekané bronzové medailisty v této disciplínì z loòského mistrovství svìta…. [ více ]

Kožíšek má testy v poøádku

(Zdroj: Právo) Bìžec na lyžích Dušan Kožíšek, mùže nastoupit v úterním sprintu družstev. Kvùli vysoké hladinì hemoglobinu v krvi mu hrozil zákaz startu. „Potøebné hodnoty se ustálily a Dušan mùže startovat,“ øekl Právu šéflékaø èeské výpravy Jaroslav Vìtvièka…. [ více ]

Kožíšek musí kvùli krevním testùm hodnì pít

(zdroj:Deník Sport) Bìžec na lyžích Dušan Kožíšek nemá pøed zaèátkem olympijských her v Turínì dùvod k radosti. Kvùli zvýšeným krevním testùm musí hodnì pít, aby mu klesla vysoká hladina hemoglobinu na povolenou mez a mohl v Pragelatu startovat. Kvùli vyššímu pøíjmu tekutin musí èastìji na toaletu, což mu dost znepøíjemòuje život…. [ více ]

Piju jako duha. Musím, øíká Kožíšek

(Zdroj: iDNES) Bìžec na lyžích se kromì pøípravy na olympijské závody vìnuje i hladinì hemoglobinu…. [ více ]

Kožíšek: Nièím jsem se neprovinil

(Zdroj: Lidové Noviny) Sprinterovi namìøili zvýšenou hladinu hemoglobinu…. [ více ]

Kožíšek v Davosu závodit nesmí

(zdroj:iDNES) D a v o s – Dušan Kožíšek se o víkendu v závodu Svìtového poháru ve švýcarském Davosu nepøedstaví…. [ více ]

Èeští bìžci na lyžích objevují kouzlo sprintù

Tak se mstí šampioni! Loni Dušan Kožíšek v novomìstském sprintu uctivì uhýbal Rakušanu Wurmovi, až upadl. Teï ve vypjatém finiši ètvrtfinále udolal jeho krajana Stockingera vykopnutím levé nohy do cílové èáry!… [ více ]

Kožíšek dobìhl osmý ve sprintu SP v Novém Mìstì

Èeský bìžec na lyžích Dušan Kožíšek skonèil osmý ve sprintu volnou technikou v Novém Mìstì na Moravì. Bronzový medailista ze sprintu dvojic na mistrovství svìta v Oberstdorfu tím dosáhl svého nejlepšího výsledku ve Svìtovém poháru. Pro premiérová vítìzství v kariéøe si dobìhli Švéd Björn Lind a Ruska Alena Sidková… [ více ]

Sprinter Kožíšek už není jen do poètu

(zdroj:iDNES)- N o v é M ì s t o n a M o r a v ì – Dávno zapomenuta je mladická úcta, s níž se tu v lednu ve ètvrtfinále uhýbal Rakušanovi Wurmovi, až spadl a pøišel o životní výsledek…. [ více ]

Kožíšek skonèil v životním sprintu osmý

(zdroj:iDNES)- N o v é M ì s t o n a M o r a v ì – Èeský bìžec na lyžích Dušan Kožíšek dosáhl životního úspìchu ve Svìtovém poháru. Ve sprinterském klání v Novém Mìstì na Moravì obsadil celkové osmé místo…. [ více ]

Na Harrachov nedám dopustit

(zdroj: èasopis NR.1) Dušan Kožíšek (22) se letos zaøadil mezi nejvìtší hvìzdy èeského lyžování. Spoleènì s Martinem Koukalem získal na svìtovém šampionátu pøekvapivou bronzovou medaili v závodì dvojic. A že je talent snad na všechny sporty, dokazuje i s golfovou holí… [ více ]

Èeští bìžci skonèili ve štafetì sedmí

(zdroj: Deník Sport)Až do samého závìru bojovali èeští lyžaøi o stupnì vítìzù ve štafetì Svìtového poháru v norském Beitostölenu. Nakonec obsadilo kvarteto Martin Koukal, Radek Bauer, Jiøí Magál a Dušan Kožíšek sedmé místo se ztrátou osmi sekund na vítìzné Nìmecko, které narušilo nadvládu domácích reprezentantù… [ více ]

Kožíšek s Koukalem nepostoupili

(zdroj: Deník Sport) DÜSSELDORF – Švédský bìžec na lyžích Peter Larsson a Norka Marit Björgenová vyhráli úvodní závod Svìtového poháru – sprint v Düsseldorfu. Oba Èeši vypadli v kvalifikaci: Dušan Kožíšek skonèil na bodovaném 25. místì, Martin Koukal byl pìtatøicátý. Navíc neuspìli ani v souboji dvojic…. [ více ]

Koukal s Kožíškem vypadli v semifinále

Dü s s e l d o r f – Èeští bìžci na lyžích Martin Koukal a Dušan Kožíšek vypadli v závodì Svìtového poháru dvojic v Düsseldorfu v semifinále a obsadili koneènou jedenáctou pøíèku…. [ více ]

Sprinterùm zaèátek Svìtového poháru nevyšel

D ü s s e l d o r f – Èeští bìžci na lyžích vypadli v úvodním závodì Svìtového poháru ve sprintu v Düsseldorfu už v kvalifikaci. Dušan Kožíšek obsadil 25. místo, Martin Koukal byl až na 35. pøíèce…. [ více ]

Koukal s Kožíškem pojedou na nábøeží Rýna

(zdroj-iDNES) P r a h a – Atraktivním mìstským sprintem na nábøeží Rýna v Düsseldorfu zaène nový roèník Svìtového poháru v bìhu na lyžích. A na startu nebudou chybìt ani Martin Koukal s Dušanem Kožíškem… [ více ]

Dušan Kožíšek sní o olympijské medaili

Povídat si s Dušanem Kožíškem (22) je radost. Pøestože na letošním lyžaøském mistrovství svìta získal bronzovou medaili, na nic si nehraje. Manýry hvìzd jsou mu cizí. A když bral do ruky golfovou hùl, dìlal to s takovou samozøejmostí, jako když si zapíná lyže… [ více ]

Kožíšek: Kvùli mnì má Koukal jen bronz

(zdroj:iDNES) H a r r a c h o v – Ještì pøed dvìma týdny ho témìø nikdo neznal. Teï se s Dušanem Kožíškem chtìjí lidé na potkání fotit. Za všechno mùže bronzová medaile z MS v Oberstdorfu, kterou bìžec na lyžích vybojoval s Martinem Koukalem ve sprintu dvojic…. [ více ]

Klasici si nastavili laku vysoko

(zdroj:iDNES)- O b e r s t d o r f , P r a h a – Zlato Neumannové, støíbro a bronz Jandy, bronz dvojice Kožíšek – Koukal. Ètyøi medaile získali èeští lyžaøi na mistrovství svìta v klasickém lyžování v Oberstdorfu…. [ více ]

Kožíšek s Koukalem vezou z MS bronz!

(zdroj:iDNES) O b e r s t d o r f – Neèekaný bronz pøibyl na konto èeské výpravy na MS v Oberstdorfu v mužském týmovém sprintu. Duo Dušan Kožíšek, Martin Koukal celý závod kontrolovalo èelo startovního pole. Pøed cílem podlehl Koukal v boji o støíbro Nìmci Teichmannovi. Zlato získali Norové…. [ více ]

Cesta za bronzem? Vyhlášení a steaky

(zdroj:iDNES)- O b e r s t d o r f – Jak získat medaili na mistrovství svìta v klasickém lyžování v Oberstdorfu?… [ více ]

Proè Korunka témìø rozkopal zábradlí?

(zdroj:iDNES)- O b e r s t d o r f – Smáli se a hledali slova. Jan Baranyk utíral slzy. „Pro mnì to je šastný den. Asi jako když jsem si našel manželku a narodila se dcera,“ øíkal Václav Korunka. Oba slavili – jejich svìøenci, Martin Koukal a Dušan Kožíšek vybojovali ve sprintu dvojic na MS bronz!… [ více ]

Ètvrtfinále zastavilo èeské lyžaøe

N o v é M ì s t o n a M o r a v ì – Dvojice èeských lyžaøù Kateøina Neumannová a Dušan Kožíšek nepostoupila do semifinále sprintu Svìtového poháru v Novém Mìstì na Moravì. Triumf v 67. roèníku Zlaté lyže vybojovali vedoucí žena hodnocení Svìtového poháru, Norka Marit Björgenová a její krajan Johan Kjölstad… [ více ]

Jak si Kožíšek nevyskakoval…

(zdroj:iDNES) N o v é M ì s t o n a M o r a v ì – Èeský lyžaø Dušan Kožíšek v Novém Mìstì na Moravì pocítil, jak tvrdé jsou lokty nejlepších svìtových sprinterù. Ve ètvrtfinále sprintu SP mu v cílové rovince ani o píï neuhnul Nìmec Harald Wurm. Èech se po pádu jen smutnì díval, jak jeho soupeøi dojíždìjí do cíle. Ve sprintu skonèil nakonec ètrnáctý…. [ více ]

Koukal a Kožíšek bodovali v Bernu

(zdroj:iDNES) B e r n – Martin Koukal a Dušan Kožíšek bodovali ve sprintu Svìtového poháru v bìhu na lyžích v Bernu. Ani jeden z nich se však nedostal do finále, Koukal skonèil na 26. místì, Kožíšek o dvì pøíèky za ním. Ve Švýcarsku triumfovali norští závodníci Tor Arne Hetland a Marit Björgenová…. [ více ]

Back To Top